top of page
Kontrollutval

Oppretta

13. januar 2021

Oppdatert

31. januar 2021

Kontrollutvalet skal sjå til at FSK:

 

  • sine midlar er anvendt i medhald av lovar og bestemmelsar.
  • sine midlar går til dei aktivitetane som årsmøtet har bestemt.
  • sine økonomiske disposisjonar er i samsvar med klubben sine vedtekter.
  • har økonomisk kontroll internt.
  • sin rekneskap vert revidert.
  • at årsrekneskapen og kvartalsrapportar gjer eit rettvisande bilete av drifta til klubben.


Meir informasjon på NIF sine sider:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page