top of page
Idrettslege målsetjingar

Oppretta

27. desember 2020

Oppdatert

13. februar 2021

Idrettsaktivitetane som klubben tilbyr må tilpassast behovet i krinsen. Masseengasjement skal prioriterast. Born og ungdom som deltar aktivt på trening må få like moglegheiter til å delta på konkurransar. Samstundes må forholda leggjast til rette for at aktive kan utvikla sine idrettslege eigenskapar. Dersom eigne ressursar ikkje strekk til kan samarbeid med andre klubbar etablerast.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page