top of page
Føremål med klubbhandboka

Oppretta

27. desember 2020

Oppdatert

13. februar 2021

  • Å organisera klubben på ein slik måte at ein nyttiggjer dei menneskelege og økonomiske resursane på ein best mogleg måte.

  • Å auka aktiviteten på det sportslege planet.

  • Å ha klare ansvarsforhold og myndigheitsforhold.

  • Å betra den interne og eksterne kommunikasjonen.

  • Å definera ansvaret til høvesvis utøvarane og klubben.

  • Å ta vare på, samt å utnytta klubben sine eigedelar, anlegg og utstyr best mogleg.

  • Å oppfylla intensjonen i NIF sine bestemmingar om barneidrett.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page